เครื่องนี้ไม่ได้รับอนุติ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบ