ระบบเปิดให้ทดสอบ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น