ระบบเปิดให้ทดสอบ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เท่านั้น