ระบบเปิดให้ทดสอบ ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. เท่านั้น

The test opens from 13.00 - 16.00 only