Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

โครงการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักสูตร "การออกเสียงและเครื่องหมายวรรคตอน"

  • By Admin
  • Post Date: 2022-12-27 00:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักสูตร "การออกเสียงและเครื่องหมายวรรคตอน” สำหรับนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 17, 24 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00น. -17.00 น. ณ ห้อง 1118 อาคาร 1 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ และเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง โดยมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ