Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

อบรม "การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ"

  • By Admin
  • Post Date: 2019-07-12 00:00
          ศูนย์ภาษาจะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ” สำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 253 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี