Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 2

  • By Admin
  • Post Date: 2019-11-25 00:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” หลักสูตรวันเสาร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2562 ในวันเสาร์ที่ 16, 23 และ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 1101 , 1102 และ 1103 อาคาร 1 ชั้น 10มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพฯเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้านการฟัง อ่าน และไวยากรณ์ สำหรับการสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 90 คน เข้าทดสอบหลังการอบรมจำนวน 66 คน โดยมีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นจำนวน 53 คน โดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ