Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

อบรมอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง

  • By Admin
  • Post Date: 2019-12-09 00:00
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรม"อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง" ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และจะจัดการอบรมอีกครั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 1105 อาคาร 1 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี