Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 3

  • By Admin
  • Post Date: 2019-12-25 00:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” หลักสูตรวันเสาร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3/2562 ในวันเสาร์ที่ 7, 14 และ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 1101 , 1106 และ 1107 อาคาร 1 ชั้น 10มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพฯเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้านการฟัง อ่าน และไวยากรณ์ สำหรับการสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 90 คน เข้าทดสอบหลังการอบรมจำนวน 64 คน โดยมีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นจำนวน 55 คน โดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ