Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

อบรมอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง

  • By Admin
  • Post Date: 2019-12-25 00:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้องสำหรับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนผู้สนใจ ในวันเสาร์ที่ 7, 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 1105 อาคาร 1 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเล่นเกมการอ่านสนุกๆ มากมาย ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คนโดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ