Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษา สป. จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

  • By Admin
  • Post Date: 2021-02-18 05:17
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดสอบ DRU Test ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 1301 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สมุทรปราการ) เวลา 12.00-16.00 น.เพื่อให้นักศึกษาได้ได้ทราบถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 58คน โดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ