Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษาอบรมหลักสูตร Introduction Phonics

  • By Admin
  • Post Date: 2021-02-22 02:01
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Introduction to Phonics ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 1116 อาคาร 1 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเล่นเกมการอ่านสนุกๆ มากมาย ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คนโดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ