Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC

  • By Admin
  • Post Date: 2021-03-09 00:00
          ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าสอบ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เวลา 08.00 - 12.00 น. ขอให้นักศึกษาอ่านข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC อย่างเคร่งครัด