Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

อบรม Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์

  • By Admin
  • Post Date: 2021-03-23 00:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“Intensive preparation for DRU Test” หลักสูตรวันอาทิตย์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง อ่าน และไวยากรณ์ สำหรับการสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน เข้าทดสอบหลังการอบรมจำนวน 26 คน โดยมีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นจำนวน 21 คน โดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ