Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

  • By Admin
  • Post Date: 2021-03-10 00:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดสอบ DRU Test ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เวลา 12.00-16.00 น.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 74 คน โดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ