Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ TOEIC

  • By Admin
  • Post Date: 2021-03-28 00:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เวลา 8.00-12.00 น. มีจำนวนนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมทั้งสิ้น 29 คน