Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

News/Public Relations

ศูนย์ภาษา สป. จัดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษา สป. จัดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-12-18 03:46

Read More

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-12-09 14:03

Read More

ข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC

ข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC

 • By Admin
 • Post Date: 2020-12-09 00:00

Read More

ศูนย์ภาษา จัดอบรมสุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC

ศูนย์ภาษา จัดอบรมสุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC

 • By Admin
 • Post Date: 2020-11-28 03:18

Read More

ศูนย์ภาษา สป. จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษา สป. จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-11-25 06:54

Read More

ศูนย์ภาษา เปิดอบรมสุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC ฟรี

ศูนย์ภาษา เปิดอบรมสุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC ฟรี

 • By Admin
 • Post Date: 2020-11-11 00:00

Read More

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-11-11 00:00

Read More

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 1/2563

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 1/2563

 • By Admin
 • Post Date: 2020-11-09 00:00

Read More

ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 • By Admin
 • Post Date: 2020-11-04 00:00

Read More

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 1/2563

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 1/2563

 • By Admin
 • Post Date: 2020-11-07 00:00

Read More

ศูนย์ภาษา สป จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษา สป จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

อบรม Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์

อบรม Intensive preparation for DRU Test หลักสูตรวันอาทิตย์

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการออกเสียงอย่างไรให้ต่างชาติทึ่ง

อบรมเชิงปฏิบัติการออกเสียงอย่างไรให้ต่างชาติทึ่ง

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ Phonics เพื่อการสื่อสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ Phonics เพื่อการสื่อสาร

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ"Phonics: Introduction ระดับต้น

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 6

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 6

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

ประกาศรับใบเกียรติบัตร DRU Test

ประกาศรับใบเกียรติบัตร DRU Test

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

อบรมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

อบรมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

การทดสอบ DRU Test

การทดสอบ DRU Test

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

อบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

อบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 4

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 4

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

Read More

ตารางสอบ DRU Test (Paper Based)

ตารางสอบ DRU Test (Paper Based)

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกรุ่น/กลุ่ม เข้ารับการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based โดยไม่มีการอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (กรุงเทพฯ) เวลา 12.00-16.00 น. กำหนดการดังแนบ

Read More

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

ศูนย์ภาษาจัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทดสอบ DRU Test แบบ paper-based ให้กับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งการทดสอบครั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ศูนย์ภาษา

Read More

การทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

การทดสอบ DRU Test แบบ paper-based

 • By Admin
 • Post Date: 2020-10-16 00:00

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกรุ่นกลุ่ม เข้ารับการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based โดยไม่มีการอบรม ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Read More