ของฝากจากศูนย์ภาษา
Language Tips
from DRU Language Center

     มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษอันเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อีกทั้งสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และชุมชนได้พัฒนาภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาสากลเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ ศูนย์ภาษาจึงได้จัดทำรายการ "ของฝากจากศูนย์ภาษา" (Language Tips from DRU Language Center) เพื่อให้บริการความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้พลเมืองไทยมีศักยภาพด้านภาษาต่่างประเทศทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป

เลือกรายการที่ต้องการได้เลยค่ะ