Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร “Google App เพื่อการวิจัยทางภาษา”

  • By Admin
  • Post Date: 2023-01-21 00:00
          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร "Google App เพื่อทักษะทางภาษา" สำหรับนักศึกษา

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ Google Apps  โดยมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้อง ศูนย์ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี