Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Downloads

หน้าหลัก / Downloads
หัวข้อ
Download
 ประกาศ: ข้อปฏิบัติในการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ DRU Test Download
 ประกาศ: การวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา Download
 คู่มือการจัดสอบ DRU TEST Download
 คู่มือการใช้งานโปรแกรมข้อสอบมาตรฐานภาษา Download
 ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ Download
 แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 - 2568 Download
 แนะนำ ศูนย์ภาษา Download
 แนะนำ DRU TEST Download
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2564 Download