Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเบื้องต้น หลักสูตร “การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่”

  • By Admin
  • Post Date: 2023-03-20 00:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเบื้องต้น หลักสูตร “การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่” สำหรับนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ห้อง 1118 อาคาร 1 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง โดยมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน โดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ