Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาเพื่อสร้างสื่อ ชุมชนปรกอรุณ

  • By Admin
  • Post Date: 2024-03-12 00:00
          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ภาษา เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษ สำหรับร้านค้าในชุมชนปรกอรุณ" ณ ลานอเนกประสงค์ ชุมชนปรกอรุณ การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 30 คน โดยบรรยากาศระหว่างการอบรมเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากอาจารย์ ดร. มลิวัลย์ สุขประเสริฐ และอาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและยกระดับภาษาอังกฤษให้กับคนในชุมชนและเป็นการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพในชุมชน