Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษาจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ Smart TOEIC

  • By Admin
  • Post Date: 2024-03-18 10:10
          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ศูนย์ภาษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Smart TOEIC ณ ห้อง 4207 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อบริการทางวิชาการให้แก่ประชาชนที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นวิทยากร บรรยายเทคนิคเกี่ยวกับการสอบ TOEIC ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจ และแนะแนวเทคนิคเคล็ดลับในการสอบให้ได้คะแนนตามที่ต้องการในการยื่นสมัครงาน