Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  • By Admin
  • Post Date: 2024-03-21 10:04
          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี 2567 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการในบทบาทเฉพาะตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 โครงการ โดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเป็นฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยต้นทุนชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตตามแผนงานความสุขมวลรวมชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนเสริมหนุน soft power เชิงพื้นที่ให้เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชน ส่วนในช่วงบ่าย องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามกระบวนการยกระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ ที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันพัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการยอมรับจากคุรุสภา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการพัฒนา future skill ด้านภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มุ่งเน้นการเสริมศักยภาพและเพิ่มโอกาสการมีงานทำของนักศึกษา