Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”

  • By Admin
  • Post Date: 2024-04-01 11:13
          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ และ อสม. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 40 คน โดยบรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์ และ อาจารย์ธนณภัทร เพียรช่าง วิทยากรทั้ง 2 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้จับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ