Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”

  • By Admin
  • Post Date: 2024-05-17 08:30
          เมื่อวันที่ 2 และ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วและประชาชนผู้สนใจ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 60 คน โดยบรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์, อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์, อาจารย์ธนณภัทร เพียรช่าง และนางสาวนพวรรณ  บุญตวง วิทยากรทั้ง 4 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ