Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษาจัดอบรม การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ

  • By Admin
  • Post Date: 2024-05-20 09:18
          เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ” สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากดและประชาชนผู้สนใจ การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 60 คน โดยบรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก นางทิตยาพร กิจรัตนะกุล และนางสาวนพวรรณ บุญตวง วิทยากรทั้ง 2 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ