Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการอบรม เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกมส์ สำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน

  • By Admin
  • Post Date: 2017-05-02 13:00
          ศูนย์ภาษา ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการอบรม เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกมส์ สำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 2128 อาคาร 2 ชั้น 12 ระหว่างเวลา 09.30 - 16.30 น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย