Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

โครงการอบรมทำเทียนหอม

  • By Admin
  • Post Date: 2019-07-21 11:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพสำหรับประชาชน หลักสูตรการทำเทียนหอม” สำหรับประชาชนในชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและประชาชนผู้สนใจ ในวันจันทร์ที่ 20กรกฎาคม 2562ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสเพื่อฝึกวิชาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเทียนหอมได้ใช้เวลาว่างให้เกินประโยชน์ และนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คนโดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ