Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

โครงการอบรมทำสเปรย์ตะไคร้หอม

  • By Admin
  • Post Date: 2019-07-21 11:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างอาชีพเสริมรายได้สู่ครัวเรือน หลักสูตรการทำสเปรย์ตะไคร้หอม” สำหรับประชาชนในชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและประชาชนผู้สนใจ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสเพื่อฝึกวิชาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกินประโยชน์ และนำความรู้ไปประกอกเป็นอาชีพ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 20คนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำสเปรย์ตะไคร้หอมโดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ