Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

อบรม Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 2/2563

  • By Admin
  • Post Date: 2021-03-23 00:00
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” หลักสูตรวันเสาร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2563 ในวันเสาร์ที่ 6, 13 และ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 1111 , 1112, 1113, 1116, 1117, และ 1118 อาคาร 1 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพฯเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้านการฟัง อ่าน และไวยากรณ์ สำหรับการสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น240 คน เข้าทดสอบหลังการอบรมจำนวน 123 คน โดยมีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นจำนวน 91 คน โดยโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกข้อ