Sidebar Menu

Language CenterDhonburi Rajabhat University

Language CenterDhonburi Rajabhat University

News/Public Relations

Home / News/Public Relations

ศูนย์ภาษา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

  • By Admin
  • Post Date: 2022-03-03 00:00
          ศูนย์ภาษา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 3 ท่าน

            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์  (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา)
              ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาอีเลิร์นนิง/นักพัฒนาคอร์สแวร์

            - นางสาวนพวรรณ บุญตวง  (นักวิชาการศึกษา)
              ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาอีเลิร์นนิง/นักพัฒนาคอร์สแวร์

            - นางทิตยาพร กิจรัตนะกุล (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
              ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์/นักพัฒนาระบบ